Kim jest geodeta i z jakich urządzeń korzysta?

Geodeta to specjalista zajmujący się pomiarem fragmentów powierzchni ziemi i znajdujących się na niej obiektów. Geodeta jest absolwentem kierunku geodezja najczęściej uczelni wyższej na kierunku geodezja i kartografia.

Termin geodeta składa się ze słów ziemia i miara, więc jego znaczenie to ten, który mierzy Ziemię. Geodeta wykonuje profesjonalne prace geodezyjne, przetwarza wyniki prac terenowych oraz tworzy dokumentację. Skupia się i opracowuje plany geometryczne, wyznacza granice terenu i zabudowy. Określa również kształtowanie krajobrazu dla rekultywacji i ochrony gruntów rolnych i leśnych. Mierzy i oblicza kubatury, przeprowadza rekonesans, stabilizację i sygnalizację punktów pól punktowych. Sporządza plany geometryczne dla prostych konstrukcji lub podziału terenów, niwelowania granic i wytyczania granic krajobrazu. Tworzy dokumenty do zdeponowania nieruchomości lub gruntu w katastrze nieruchomości. Ponadto moglibyśmy podzielić geodetów na osoby samo zatrudnione, zatrudnione w firmach geodezyjnych, bezpośrednio posiadane lub pracujące w firmach budowlanych i oczywiście w urzędach państwowych.

Co więcej, możemy ich podzielić na tych, którzy pracują głównie w polu lub w biurze, albo też wykonują pracę i tak dalej i tak dalej.

Poziomica topograficzna, zwana również poziomicą optyczną lub równoważnikiem, jest jednym z najczęściej używanych przyrządów pomiarowych przez każdego geodetę w ich codziennej pracy. Jego obsługa wymaga wielkiej staranności, ale także ogromnych umiejętności, które bez wątpienia osiąga się latami i wykonywania przy nim pracy. Głównym celem tego przyrządu jest pomiar nierówności pomiędzy punktami, które znajdują się na różnych wysokościach, chociaż można go również użyć do sprawdzenia, na przykład, czy dwa punkty znajdują się na tej samej wysokości. Innym z najważniejszych zastosowań tych instrumentów jest przenoszenie wysokości ze znanego punktu, to znaczy którego wysokość jest znana, na inny o nieznanej wysokości. W zależności od tego jakich usług geodezyjnych będziemy potrzebowali, wówczas różny będzie także cennik usług geodezyjnych Kraków.